Du värnar biologisk mångfald

Vår naturbetesmark har lika stor biodiversitet som i djungeln. Utan den minskar den biologiska mångfalden, och vi får bara myrmarker och gran- och tallskogar kvar.

Du värnar biologisk mångfald

I Norrbotten består 75 procent av odlingsarealen av vall som går till foder. Eftersom vi har ett kallt och nordligt klimat är det svårare att odla alternativa grödor och vegetabilier. Därför är nötkreaturen extra viktiga för att hålla odlingslandskapet öppet i den här delen av landet. Djuren bidrar också till vår näringsförsörjning genom att omvandla gräs till protein, i form av mjölk och kött.

Men sedan 1990 har vi tappat 23 procent av jordbruksmarken i Norrbotten. Det handlar om närmare 10 000 hektar mark som växer igen vilket för med sig en minskad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Samtidigt har antalet nötkreatur i Norrbotten minskat med 41 procent. Med färre antal djur ökar igenväxningen snabbare.

Igenvuxna ytor blir alltså allt mer vanligt runt om i länet, där både marken och dikena domineras av björk och sly.

Om vi i stället hade fler betesdjur i Norrbotten och fler öppna diken med blommor och örter till följd av aktivt odlad jordbruksmark skulle det tillsammans bidra till ett mer öppet landskap och mer biologisk mångfald.

Om vi dessutom minskar importen av livsmedel från andra platser i världen med miljömässigt ohållbara odlingsmetoder, exempelvis med omfattande användning av växtskyddsmedel eller avverkning av regnskogar, kan vi kanske bidra till en bättre biologisk mångfald även där.

Hållbarhetsmål

Svensk mjölk- och köttproduktion är en förutsättning för att uppnå flera av de svenska miljömålen, framför allt ett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Norrbotten klarar de miljömål och Agenda 2030s mål 15 som kopplas till biologisk mångfald relativt bra, framför allt tack vare fjällsamernas djurhållning och bete i fjällen. Renarna är oerhört viktiga för bevarandet av denna naturtyp. Däremot behöver vi bli bättre på att värna det öppna jordbrukslandskapet i älvdalarna så att det inte växer igen och vi förlorar viktiga kulturmiljövärden.

Fakta
  • Sedan 1981 har Norrbotten tappat 31 procent av jordbruksmarken och är det län som tappat störst andel jordbruksmark i Sverige.
  • Ungefär 75 procent av de svenska naturbetesmarkerna betas av nötkreatur. En tredjedel av dessa är ungdjur av mjölkras och kan kopplas till mjölkproduktionen.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat