Du tär inte på jordens resurser

Det sägs att vatten är framtidens olja. I dag produceras 40 procent av världens livsmedel med hjälp av borrat grundvatten. Marker runt städer exploateras. Här i norr är allt tvärtom. Vi har en rik tillgång på sötvatten och på marker som vinner på att brukas, både för oss och resten av världen.

Du tär inte på jordens resurser

Vi är 7,7 miljarder människor på jorden som ska kunna äta sig mätta. Om trettio år är jordens befolkning 9,7 miljarder. Tillgången på jordbruksmark är en grundförutsättning för att odla och producera mat.

Samtidigt har jordbruksmarkerna i världen flera hot – erosion, vindavdrift, försaltning på grund av bevattning och exploatering av marker när megastäder växer fram är några av hotbilderna.

Markanvändningen är alltså en viktig fråga globalt.

I Norrbotten har vi god tillgång på mark. Vi kan nyttja och förvalta naturbetesmarkerna i fjällen, våra resurser i skogen, odlingslandskapet i våra bördiga älvdalar och längs kusten på ett mer effektivt och hållbart sätt. Då kan vi utan problem öka vår självförsörjningsgrad. Och genom att öka användningen av jordbruksmarkerna i Norrbotten, i stället för att låta den växa igen, kan vi avlasta markanvändningen globalt.

Vatten är en bristvara.

Redan nu är bristen på rent vatten ett stort globalt problem för vår befolkning, och klimatförändringarna kommer att påverka tillgången av vatten ytterligare. Medan många av våra importerade livsmedel är bevattnade behöver vi sällan bevattna våra grödor i Sverige. Och medan 40 procent av den globala livsmedelsproduktionen är beroende av borrat grundvatten har vi i Norrbotten en god tillgång på naturligt vatten i landskapet. Den resursen ska vi använda bättre för att odla och producera vår egen mat.

Hållbarhetsmål

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik, Generationsmålet, är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet går hand i hand med vår utgångspunkt: Genom att konsumera mer norrbottniska och svenska livsmedel kan vi bidra till en bättre produktion inom våra landsgränser och samtidigt minska exporten av vår miljöpåverkan kopplad till livsmedel.

Fakta
  • Hela 96 procent av matkalorierna som jordens befolkning äter kommer från jordbruk.

8 anledningar att välja norrbottnisk mat